Aktiviteter
Loading...
Senaste kommentarer
  Senaste bilder från våra gallerier Se alla bilder »

  Hej!

  Våra medlemmar kallas härmed till årsmöte
  Måndagen den 11 mars 2013, klockan 18.00
  Lokal: NCC:s lokaler på Erstagatan 4

  Dagordning för årsmötet

  1.Årsmötet öppnas
  2.Fråga om mötet blivit utlyst på rätt sätt
  3.Godkännande av dagordningen
  4.Val av ordförande och sekreterare för mötet
  5.Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  6.Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012
  7.Fastställande av resultat och balansräkning verksamhetsåret 2012
  8.Revisorernas berättelse för samma period
  9.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning för verksamhetsåret
  2012
  10.Fastställande av medlemsavgifter för 2013
  11.Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2013
  12.Val av ordförande på ett år
  13.Val 2st styrelseledamöter på två år
  14.Val av suppleanter på ett år
  15.Val revisorer på ett år
  16.Val av valberedning på ett år
  17.Övriga frågor
  18.Mötet avslutas

  Välkommen Styrelsen

  Lämna ett svar

  *

  Spam Protection by WP-SpamFree