Aktiviteter
Loading...
Senaste kommentarer
  Senaste bilder från våra gallerier Se alla bilder »
  Hej!
  Våra medlemmar kallas härmed till årsmöte
  Tisdag den 28 februari 2017, klockan 18.00
  Lokal: Telia:s lokaler på Antennvägen 2 Birsta Sundsvall
  Dagordning för årsmötet
  1.Årsmötet öppnas
  2.Fråga om mötet blivit utlyst på rätt sätt
  3.Godkännande av dagordningen
  4.Val av ordförande och sekreterare för mötet
  5.Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  6.Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016
  7.Fastställande av resultat och balansräkning verksamhetsåret 2016
  8.Revisorernas berättelse för samma period
  9.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning för verksamhetsåret 2016
  10.Fastställande av medlemsavgifter för 2017
  11.Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2017
  12.Val av ordförande på ett år
  13.Val av Kassör
  14.Val av Sekreterare
  15.Val av suppleanter på ett år
  16.Val revisorer på ett år
  17.Val av valberedning på ett år
  18.Övriga frågor
  19.Mötet avslutas
  Välkommen Styrelsen

  Lämna ett svar

  *

  Spam Protection by WP-SpamFree