Aktiviteter
Loading...
Senaste kommentarer
  Senaste bilder från våra gallerier Se alla bilder »

  Våra medlemmar kallas härmed till årsmöte

  Torsdag den 12 April 2018, klockan 18.00

  Lokal: Telia:s lokaler på Antennvägen 2 Birsta Sundsvall

  Dagordning för årsmötet

  1.Årsmötet öppnas

  2.Fråga om mötet blivit utlyst på rätt sätt

  3.Godkännande av dagordningen

  4.Val av ordförande och sekreterare för mötet

  5.Val av två justeringsmän tillika rösträknare

  6.Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017

  7.Fastställande av resultat och balansräkning verksamhetsåret 2017

  8.Revisorernas berättelse för samma period

  9.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning för verksamhetsåret 2017

  10.Fastställande av medlemsavgifter för 2018

  11.Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2018

  12.Val av ordförande på ett år

  13.Val av 2st styrelseledamöter på två år

  14.Val av 2st suppleanter på ett år

  15.Val revisorer på ett år

  16.Val av valberedning på ett år

  17.Övriga frågor

  18.Mötet avslutas

  Välkommen Styrelsen

  Lämna ett svar

  *

  Spam Protection by WP-SpamFree